Om foreningen Træ i Byggeriet

Træ i Byggeriet er en forening med 26 danske medlemsvirksomheder, som blev stiftet i foråret 2019. Foreningen består af en række toneangivende virksomheder inden for byggesektoren, der alle har fokus på træ og er dedikerede til en øget anvendelse af træ i byggeriet

Om os
Træ i Byggeriet er en forening med 26 danske medlemsvirksomheder, som blev stiftet i foråret 2019. Foreningen består af en række toneangivende virksomheder inden for byggesektoren, der alle har fokus på træ og er dedikerede til en øget anvendelse af træ i byggeriet

Byggeriet er en af de største klimasyndere, og det skyldes blandt andet det negative klimaaftryk, som en lang række byggematerialer sætter. Træ er et nærliggende svar på udfordringen, og derfor bør træmaterialer spille en langt større rolle i byggeriet. Med vores skandinaviske nabolande som forbillede bør anvendelsen af træ i dansk byggeri løftes fra de nuværende 8 procent til 20 procent inden 2030.

Foreningens hovedformål er derfor ganske klart: Vi vil øge anvendelsen af træ i byggeriet, men også udbrede kendskabet til træets mange anvendelsesmuligheder og bæredygtige egenskaber.

 

Værdigrundlag
Gennem en fælles dagsorden vil vi øge anvendelsen af træ i byggeriet samt udbrede kendskabet til træets mange bæredygtige og æstetiske egenskaber. Foreningens medlemmer repræsenterer alle afkroge af træ- og byggeindustrien, og vi har forenet kræfterne om en fælles mission, der skal sætte det mest bæredygtige byggemateriale på dagsordenen. Det er nemlig afgørende for vores globale klimamål.

 

Mission
En bred gruppe af danske leverandører af træ og træbaserede løsninger til byggeriet har etableret Træ i Byggeriet for at formulere en fælles dagsorden for trævirksomhederne, udforme budskaber og levere dem effektivt til markedet ved at forene de ressourcer og den viden, hver virksomhed råder over til en fælles indsats.

 

Vision
Med Træ i Byggeriet vil vi øge træets betydning for byggeriet samt dets anvendelse og derved reducere CO2-udledning fra byggematerialer og konstruktioner samt skabe sunde, attraktive og bæredygtige bygninger til gavn for brugerne, klimaet og medlemsvirksomhederne.

 

Foreningens vedtægter:

§ 1: Organisation

Foreningen er en interesseorganisation for danske virksomheder, der har træ og træbaserede produkter som hovedaktivitet.

Foreningens navn er ”TRÆ I BYGGERIET” og foreningens hjemsted er sekretariatets adresse.

 

§ 2: Formål

 1. Foreningen har med udgangspunkt i medlemsvirksomhederne til formål at

    styrke og øge anvendelsen af træ i byggeriet gennem udbredelse af

    kendskabet til træ og træbaserede konstruktioner, formulere en fælles

    agenda og fremme bæredygtigt byggeri gennem øget brug af træ.    

 1. Samarbejdet er fagligt og omfatter ikke aktiviteter, der efter de til enhver tid

    gældende konkurrenceretlige regler er konkurrencebegrænsende eller har

    karakter af prisaftaler.

 

§ 3: Aktiviteter og samarbejde

 1. Samarbejdet skal gøre det muligt at gennemføre en effektiv markedsføring af

    træ i byggeriet gennem kampagne- og informationsvirksomhed, gennem  

    samarbejds- og udviklingsprojekter omkring bæredygtigt byggeri samt

    lobbyaktiviteter, der har til formål; at øge kendskabet til træets kvaliteter og

    bidrage til at fjerne barrierer samt begrænsende lovgivning omkring

    anvendelse af træ i byggeriet.

 1. Aktivitetsindholdet i det faglige samarbejde besluttes for et år ad gangen på

    årsmødet.

 1. Til gennemførelse af større projekter kan nedsættes faglige ad hoc udvalg

    blandt foreningens medlemmer. Arbejdet i udvalg er omfattet af fortrolighed.

 1. Foreningen er ikke en konkurrent, men et supplement til andres lignende

    formål, og foreningen indgår gerne i forpligtende samarbejder med f.eks.

    Træinformation, træ.dk, TMI og DB´s Træsektion.

 

§ 4: Medlemmer

 1. Som medlemmer kan optages virksomheder, som beskæftiger sig med træ

    og træbaserede produkter, og som har træ som ét af de vigtigste

    salgsargumenter.

 1. Virksomhederne er aktive på det danske marked og registreret med selskab i

    Danmark.

 1. Nye medlemmer optages efter ansøgning, der behandles af

    forretningsudvalget. Udmeldelse kan ske med 6 måneders varsel til

    udgangen af et kalenderår. Det er et mål at branchen er bredt og rigt

    repræsenteret.

 1. Et medlem kan ekskluderes fra samarbejdet pga. manglende

    kontingentbetaling eller hvis vedkommende bryder den kollegiale fortrolighed,

    som forventes i samarbejdet, eller hvis medlemmet miskrediterer andre

    medlemmer på baggrund af viden fra samarbejdet.

 1. Ved udmeldelse eller udelukkelse af foreningen har det pågældende medlem

    intet krav på andel i foreningens eventuelle formue.

 1. Der gives mulighed for at optage støttemedlemmer i foreningen.

    Støttemedlemmer kan være firmaer, institutioner, foreninger, fonde

 1. som måtte ønske at støtte foreningen og dennes formål ved at

    yde økonomisk støtte til foreningens arbejde.

    Støttemedlemmer er omfattet af §3-5, men kan ikke være omfattet

    af kriteriet i §1.

    Medlemskabet er et passivt medlemskab med taleret, men uden stemmeret.  

    Støttemedlemmer præsenteres på foreningens hjemmeside.

 

§ 5: Kontingent

1: Medlemskontingentet dækker kalenderåret. Kontingentet vedtages på

    årsmødet efter forslag fra forretningsudvalget.

 1. Kontingentstrukturen består af et grundkontingent og et størrelsesafhængigt

    kontingent.

 

§ 6: Ledelse

 1. Foreningens aktiviteter ledes af et forretningsudvalg bestående af 6-8

    personer, - med bred repræsentation i branchen.

    Der tilstræbes èn repræsentant fra hver af produktområderne: limtræ,

    træspær, træelementer, boksmoduler, træhuse, trævarer og råtræ.

 1. Forretningsudvalget kan kun være repræsenteret af ejere, ledere eller over-

    ordnede funktionærer med branchekendskab og med en kommerciel profil.

 1. Forretningsudvalget konstituerer sig selv umiddelbart efter årsmødet med en

    formand og en næstformand. Formandsskabet forvalter foreningens

    pengemidler og er ansvarlig for disse.

 1. Foreningens daglige drift varetages af et sekretariat, der også varetager

    foreningens økonomi- og regnskabsfunktion.

 1. Foreningen tegnes af formanden i forening med et medlem af

    forretningsudvalget eller af 3 forretningsudvalgsmedlemmer i forening.

 

§ 7: Årsmøde (generalforsamling)

1: Årsmødet er den besluttende forsamling for Foreningen. På årsmødet

    vælges medlemmer til forretningsudvalget og budget og regnskab

    godkendes.

 1. Valg af udvalgsmedlemmer sker for 2 år, således at halvdelen af udvalget er

    på valg hvert andet år og således at formand og næstformand ikke er på valg

    samtidig.

3: Årsmødet afholdes hvert år inden udgangen af marts måned, og indkaldes

    inden udgangen af januar måned.  Årsregnskab, forslag til aktiviteter og

    budgetforslag for det kommende år fremsendes senest 14 dage før

    årsmødets afholdelse.   

4: Forslag på årsmødet kan vedtages, hvis mindst halvdelen af

    medlemsvirksomhederne er repræsenteret og mindst 2/3 er for forslaget.

5: Vedtægter for samarbejdet kan ændres og samarbejdet kan opløses, hvis

    mindst 2/3 af medlemmerne er til stede og mindst 2/3 er for forslaget.

    Hvis forslaget ikke kan vedtages, fordi mindre end 2/3 af medlemmerne er til

    stede, kan det genfremsættes på et ekstraordinært årsmøde, hvor det kan

    vedtages uanset hvor mange medlemmer, der er til stede.

6: Dagsordenen for årsmødet:

 1. a) Valg af dirigent
 2. b) Forretningsudvalgets beretning for det forgangne år
 3. c) Forslag fra medlemmer og forretningsudvalg
 4. d) Årsregnskab
 5. e) Forslag til aktiviteter, budget og kontingent
 6. f) Valg af forretningsudvalg
 7. g) Valg af revisor
 8. h) Eventuelt

7: Ekstraordinært årsmøde kan afholdes, såfremt mindst halvdelen af

    medlemmerne skriftligt fremsætter ønske herom eller hvis forretningsudvalget

    finder det nødvendigt, og der foreligger dagsordensforslag.

    Indkaldelsen skal ske med mindst 1 måneds varsel.

 

§ 8: Økonomi og regnskab

 1. Regnskabet følger kalenderåret og forelægges medlemmerne til godkendelse

    på årsmødet.

 1. Regnskabet revideres af en revisor valgt iht. §7 stk.6.

 

§ 9: Ophør

 1. Samarbejdet kan opløses, hvis medlemmerne på et årsmøde eller på et

    ekstraordinært årsmøde vedtager det.

 1. Ved ophør hæfter medlemmerne med deres indskud.

    Eventuelt overskud udbetales til medlemmerne i forhold til deres

    kontingentforpligtelse.

 

Vedtaget på stiftende generalforsamling 28.03.2019

Revideret på ekstraordinær generalforsamling 12.08.2020

Foreningens
bestyrelse

Nyheder fra
træ i byggeriet

Få de seneste nyheder fra træindustrien og byggebranchen her. Vi holder dig opdateret på den bæredygtige udvikling inden for byggeriet, træ som byggemateriale, nyheder fra vores medlemsvirksomheder og meget mere.

Nyhed, 25. september 2020

Vi skal forme markedet i fællesskab

Hos modulbyggeren Scandi Byg har man et stort fokus på konstant at bæredygtighedsoptimere produktionen og således opføre så miljørigtige boliger som muligt. Men virksomheden kan ikke fremme en klimavenlig byggebranche alene, og derfor er et fællesskab som Træ i Byggeriet, ifølge Scandi Byg, altafgørende for at kunne forme markedet i en mere miljørigtig retning.

Nyhed, 23. september 2020

Fire oversete gevinster: Træ er ikke kun en fordel for CO2-regnskabet

Det giver ikke alene store klimagevinster at anvende træ i byggeriet. Også under byggeprocessen har træ flere fordele, som både giver værdi på bundlinjen og et bedre arbejdsmiljø. Foreningen Træ i Byggeriet og C.F. Møller Architects giver dig her fire eksempler på positive afledte effekter, træbyggeri har under opførelsen.

Nyhed, 22. september 2020

Vi bygger miljørigtige boliger

Nyhed, 16. september 2020

Sådan opnås CO2-besparelser på 34-45 % ved nybyggeri

Op mod 45 procent. Så stort er potentialet for CO2-besparelse, hvis man konverterer konventionelle stål- og betonkonstruktioner til træ og træbaserede konstruktioner og bygningsdele ved nybyggeri. Det viser en ny, uvildig rapport fra Rambøll, som tager udgangspunkt i fire konkrete casebyggerier: Et enfamiliehus, et rækkehusbyggeri, en etagebolig og en produktionshal.

;