Om foreningen Træ i Byggeriet

Træ i Byggeriet er en forening med en lang række danske medlemsvirksomheder, som blev stiftet i foråret 2019. Foreningen består af en række toneangivende virksomheder inden for byggesektoren, der alle har fokus på træ og er dedikerede til en øget anvendelse af træ i byggeriet

Om os
Træ i Byggeriet er en forening med flere danske medlemsvirksomheder, som blev stiftet i foråret 2019. Foreningen består af en række toneangivende virksomheder inden for byggesektoren, der alle har fokus på træ og er dedikerede til en øget anvendelse af træ i byggeriet

Byggeriet er en af de største klimasyndere, og det skyldes blandt andet det negative klimaaftryk, som en lang række byggematerialer sætter. Træ er et nærliggende svar på udfordringen, og derfor bør træmaterialer spille en langt større rolle i byggeriet. Med vores skandinaviske nabolande som forbillede bør anvendelsen af træ i dansk byggeri løftes fra de nuværende 8 procent til 20 procent inden 2030.

Foreningens hovedformål er derfor ganske klart: Vi vil øge anvendelsen af træ i byggeriet, men også udbrede kendskabet til træets mange anvendelsesmuligheder og bæredygtige egenskaber.

Værdigrundlag
Gennem en fælles dagsorden vil vi øge anvendelsen af træ i byggeriet samt udbrede kendskabet til træets mange bæredygtige og æstetiske egenskaber. Foreningens medlemmer repræsenterer alle afkroge af træ- og byggeindustrien, og vi har forenet kræfterne om en fælles mission, der skal sætte det mest bæredygtige byggemateriale på dagsordenen. Det er nemlig afgørende for vores globale klimamål.

Mission
En bred gruppe af danske leverandører af træ og træbaserede løsninger til byggeriet har etableret Træ i Byggeriet for at formulere en fælles dagsorden for trævirksomhederne, udforme budskaber og levere dem effektivt til markedet ved at forene de ressourcer og den viden, hver virksomhed råder over til en fælles indsats.

Vision
Med Træ i Byggeriet vil vi øge træets betydning for byggeriet samt dets anvendelse og derved reducere CO2-udledning fra byggematerialer og konstruktioner samt skabe sunde, attraktive og bæredygtige bygninger til gavn for brugerne, klimaet og medlemsvirksomhederne.

 

Foreningens vedtægter:

 

§ 1: Organisation
Foreningen er en interesseorganisation for danske virksomheder, der har træ og træbaserede produkter som hovedaktivitet.
Foreningens navn er ”TRÆ I BYGGERIET” og foreningens hjemsted er sekretariatets adresse.

 

§ 2: Formål
1. Foreningen har med udgangspunkt i medlemsvirksomhederne til formål at styrke og øge anvendelsen af træ i byggeriet gennem udbredelse af kendskabet til træ og træbaserede konstruktioner, formulere en fælles agenda og fremme bæredygtigt byggeri gennem øget brug af træ.    

2. Samarbejdet er fagligt og omfatter ikke aktiviteter, der efter de til enhver tid gældende konkurrenceretlige regler er konkurrencebegrænsende eller har karakter af prisaftaler.

 

§ 3: Aktiviteter og samarbejde
1. Samarbejdet skal gøre det muligt at gennemføre en effektiv markedsføring af træ i byggeriet gennem kampagne- og informationsvirksomhed, gennem samarbejds- og udviklingsprojekter omkring bæredygtigt byggeri samt lobbyaktiviteter, der har til formål; at øge kendskabet til træets kvaliteter og bidrage til at fjerne barrierer samt begrænsende lovgivning omkring anvendelse af træ i byggeriet.

2. Aktivitetsindholdet i det faglige samarbejde besluttes for et år ad gangen på årsmødet.

3. Til gennemførelse af større projekter kan nedsættes faglige ad hoc udvalg blandt foreningens medlemmer. Arbejdet i udvalg er omfattet af fortrolighed.

4. Foreningen er ikke en konkurrent, men et supplement til andres lignende formål, og foreningen indgår gerne i forpligtende samarbejder med f.eks. Træinformation, træ.dk, TMI og DB´s Træsektion.

 

§ 4: Medlemmer
1. Som medlemmer kan optages virksomheder, som beskæftiger sig med træ og træbaserede produkter, og som har træ som ét af de vigtigste salgsargumenter.

2. Virksomhederne er aktive på det danske marked og registreret med selskab i Danmark.

3. Nye medlemmer optages efter ansøgning, der behandles af forretningsudvalget. Udmeldelse kan ske med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. Det er et mål at branchen er bredt og rigt repræsenteret.

4. Et medlem kan ekskluderes fra samarbejdet pga. manglende kontingentbetaling eller hvis vedkommende bryder den kollegiale fortrolighed, som forventes i samarbejdet, eller hvis medlemmet miskrediterer andre medlemmer på baggrund af viden fra samarbejdet.

5. Ved udmeldelse eller udelukkelse af foreningen har det pågældende medlem intet krav på andel i foreningens eventuelle formue.

6. Der gives mulighed for at optage støttemedlemmer i foreningen. Støttemedlemmer kan være firmaer, institutioner, foreninger, fonde, som måtte ønske at støtte foreningen og dennes formål ved at yde økonomisk støtte til foreningens arbejde. Støttemedlemmer er omfattet af §3-5, men kan ikke være omfattet af kriteriet i §1.
Medlemskabet er et passivt medlemskab med taleret, men uden stemmeret.  
Støttemedlemmer præsenteres på foreningens hjemmeside.

 

§ 5: Kontingent
1: Medlemskontingentet dækker kalenderåret. Kontingentet vedtages på årsmødet efter forslag fra forretningsudvalget.

2: Kontingentstrukturen består af et grundkontingent og et størrelsesafhængigt kontingent.

 

§ 6: Ledelse
1. Foreningens aktiviteter ledes af et forretningsudvalg bestående af 6-8 personer, - med bred repræsentation i branchen.

Der tilstræbes èn repræsentant fra hver af produktområderne: limtræ, træspær, træelementer, boksmoduler, træhuse, trævarer og råtræ.

2. Forretningsudvalget kan kun være repræsenteret af ejere, ledere eller overordnede funktionærer med branchekendskab og med en kommerciel profil.

3. Forretningsudvalget konstituerer sig selv umiddelbart efter årsmødet med en formand og en næstformand. Formandsskabet forvalter foreningens pengemidler og er ansvarlig for disse.

4. Foreningens daglige drift varetages af et sekretariat, der også varetager foreningens økonomi- og regnskabsfunktion.

5. Foreningen tegnes af formanden i forening med et medlem af forretningsudvalget eller af 3 forretningsudvalgsmedlemmer i forening.

 

§ 7: Årsmøde (generalforsamling)
1: Årsmødet er den besluttende forsamling for Foreningen. På årsmødet vælges medlemmer til forretningsudvalget og budget og regnskab godkendes.

2. Valg af udvalgsmedlemmer sker for 2 år, således at halvdelen af udvalget er på valg hvert andet år og således at formand og næstformand ikke er på valg samtidig.

3: Årsmødet afholdes hvert år inden udgangen af marts måned, og indkaldes inden udgangen af januar måned.  Årsregnskab, forslag til aktiviteter og budgetforslag for det kommende år fremsendes senest 14 dage før årsmødets afholdelse.   

4: Forslag på årsmødet kan vedtages, hvis mindst halvdelen af medlemsvirksomhederne er repræsenteret og mindst 2/3 er for forslaget.

5: Vedtægter for samarbejdet kan ændres og samarbejdet kan opløses, hvis mindst 2/3 af medlemmerne er til stede og mindst 2/3 er for forslaget. Hvis forslaget ikke kan vedtages, fordi mindre end 2/3 af medlemmerne er til stede, kan det genfremsættes på et ekstraordinært årsmøde, hvor det kan vedtages uanset hvor mange medlemmer, der er til stede.

6: Dagsordenen for årsmødet:

  1. a) Valg af dirigent
  2. b) Forretningsudvalgets beretning for det forgangne år
  3. c) Forslag fra medlemmer og forretningsudvalg
  4. d) Årsregnskab
  5. e) Forslag til aktiviteter, budget og kontingent
  6. f) Valg af forretningsudvalg
  7. g) Valg af revisor
  8. h) Eventuelt

7: Ekstraordinært årsmøde kan afholdes, såfremt mindst halvdelen af medlemmerne skriftligt fremsætter ønske herom eller hvis forretningsudvalget finder det nødvendigt, og der foreligger dagsordensforslag.
Indkaldelsen skal ske med mindst 1 måneds varsel.

 

§ 8: Økonomi og regnskab
1. Regnskabet følger kalenderåret og forelægges medlemmerne til godkendelse på årsmødet.

2. Regnskabet revideres af en revisor valgt iht. §7 stk.6. 

 

§ 9: Ophør
1. Samarbejdet kan opløses, hvis medlemmerne på et årsmøde eller på et ekstraordinært årsmøde vedtager det.

2. Ved ophør hæfter medlemmerne med deres indskud. Eventuelt overskud udbetales til medlemmerne i forhold til deres kontingentforpligtelse.

 

Vedtaget på stiftende generalforsamling 28.03.2019
Revideret på ekstraordinær generalforsamling 12.08.2020

 

 

Foreningens
bestyrelse

Nyheder fra
træ i byggeriet

Få de seneste nyheder fra træindustrien og byggebranchen her. Vi holder dig opdateret på den bæredygtige udvikling inden for byggeriet, træ som byggemateriale, nyheder fra vores medlemsvirksomheder og meget mere.

Nyhed, 23. maj 2024

MiniCO2 Etagehus TRÆ vinder Årets Lavemissions Træbyggeri 2023

MiniCO2 Etagehus TRÆ i Fredericia er kåret som Årets Lavemissions Træbyggeri 2023. Det femetagers boligbyggeri løb med prisen blandt andet på grund af dets vigtige bidrag med ny viden om brand- og lydforhold i etagehuse i træ, som kan være med til at bane vejen mod implementering af præaccepterede løsninger på området.

Nyhed, 22. maj 2024

Ny rapport: Øget anvendelse af træ i byggeriet kan bidrage til både væsentlige CO2-reduktioner og til økonomiske besparelser

Der kan både være klimamæssige og økonomiske gevinster at hente ved at bygge i træ, viser et nyt studie foretaget af Rambøll. Faktisk kan der afhængig af byggeriets type spares mellem 12 og 39 procent, mens man i de fleste tilfælde også kan spare på budgettet. Det kalder på styrket prioritering af træ i byggeriet, lyder det fra træindustrien.

Nyhed, 02. april 2024

Finalisterne til Årets Lavemissions Træbyggeri 2023 er nu fundet

Foreningen Træ i Byggeriet har nu fundet de tre finalister til prisen Årets Lavemissions Træbyggeri 2023. De tre byggerier er med deres høje ambitionsniveau for bæredygtige tiltag og et CO2-aftryk i lavemissionsklassen samt spændende design en inspiration for resten af byggebranchen.

Nyhed, 09. januar 2024

Debatindlæg: Bekymrende udmeldinger fra DI's handletank for bæredygtighed

DI Byggeris handletank for bæredygtighed udkommer i januar 2024 med en rapport samt en række politiske anbefalinger om bæredygtigt byggeri i Danmark. Foreningen Træ i Byggeriet, der repræsenterer en række af landets mest toneangivende trævirksomheder, er dog noget bekymret over de foreløbige udmeldinger.

;